Verzuimreglement

Alle informatie omtrent afwezigheid is te raadplegen in het portaal via SOMtoday ELO onder Afwezigheid.

Te laat komen

Geoorloofd

Leerlingen van wie vooraf bekend was dat zij later in een les zouden komen (bijv. tandarts bezoek), melden zich in de les.

Ongeoorloofd

 • De leerling die zonder geldige reden te laat op school of in de les komt. De reden ‘Te laat’ wordt verwerkt en de maatregel ‘Melden Beethovenlaan/Gershwinhof’ wordt toegekend.
 • De leerling, die zonder opgave vooraf afwezig is, wordt op ‘Afwezig’ gezet. Bij de ouders/verzorgers wordt binnen 2 werkdagen geïnformeerd naar de reden. Wanneer er geen geldige reden is, wordt het lesuur op spijbelen gezet en volgt er een maatregel.

 

Verzuim

Geoorloofd

 • >De leerling wordt door ouders/verzorgers minimaal 2 dagen vooraf via portaal of telefonisch afgemeld bij verzuim voor huisarts, tandarts, ziekenhuisbezoek, etc. (de melding wordt in SOMtoday genoteerd);
 • De leerling krijgt vrij voor religieuze verplichting, wegens gewichtige omstandigheden, rijexamen, aanvraag rijbewijs, ID, paspoort;
  Dit verlof wordt door de ouders/verzorgers minimaal 2 dagen vooraf gemeld via portaal of telefonisch;
 • De leerling heeft toestemming gekregen van de directie voor extra verlof voor maximaal 10 dagen. Dit verlof kan éénmalig per schooljaar worden verleend.
  De toestemming moet minimaal 8 weken door de ouders/verzorgers van tevoren schriftelijk worden aangevraagd bij de conrector.

Ongeoorloofd

 • Leerling komt in de eerste schoolweek niet op school! De verzuimcoördinator controleert bij de leerlingenadministratie of er geen sprake is van dubbele inschrijving, vervolgens wordt de mentor geïnformeerd. Deze neemt contact op met ouders/verzorgers. Bij vermoeden van ongeoorloofd verzuim, wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd;
 • De verzuimcoördinator controleert dagelijks in SOMtoday welke leerlingen zonder kennisgeving niet op school zijn. Er wordt een standaard e-mail of brief verstuurd naar de ouders/verzorgers met het verzoek alsnog een verklaring voor het verzuim te geven;
 • Wanneer een leerling zonder toestemming van school weg blijft vanwege bijvoorbeeld extra vakantie of familiebezoek wordt dit verzuim altijd gemeld bij de leerplichtambtenaar;
 • De verzuimcoördinator kijkt het aantal verzuimuren na en verstuurd indien nodig de e-mails of brieven over ongeoorloofd verzuim;
 • De verzuimcoördinator voert overleg met de mentor, conrector of coördinator van de desbetreffende leerling omtrent verzuim en meldingen welke moeten worden gedaan bij leerplichtambtenaar;
 • Indien een leerling lopende een schooldag zonder toestemming de school verlaat, wordt dit aangemerkt als ongeoorloofd verzuim;
 • Indien een leerling tijdens de les wordt verwijderd, zal deze tijd moeten worden ingehaald.

Ziek melden

Als een leerling niet op school kan komen i.v.m. ziekte moet een van de ouders/verzorgers ’s morgens tussen 8.00 uur en 8.30 uur de school via het ouderportaal of telefonisch informeren. Wanneer er sprake is van een ziekmelding tijdens de toetsweek/examens, dient een van de ouders de leerling ook bij de coördinator/conrector ziek te melden.

Leerling wordt ziek tijdens schooluren

Leerling meldt zich bij het loket Beethovenlaan of de verzuimcoördinator Gershwinhof. Hier wordt afgesproken of er contact gewenst is vanuit de ouders om de ziekmelding te bevestigen.

Langer ziek

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen de verzuimcoördinator, de zorgcoördinator en de schoolarts. Indien er bij een leerling sprake is van regelmatig of langdurig ziekteverzuim kan de zorgcoördinator de schoolarts verzoeken met de betreffende leerling in gesprek te gaan, om de oorzaak van het ziekmelden te achterhalen. Langdurig verzuim is verzuim langer dan 1 week. Regelmatig verzuim is meer dan 40 lesuren over een duur van 10 lesweken.

Ouders/verzorgers zullen altijd door de schoolarts geïnformeerd worden over de uitkomst van het gesprek. Aan de hand van deze uitkomst kunnen er eventueel afspraken gemaakt worden tussen school, ouders en de leerling.

Meldingen bij leerplicht bij ongeoorloofd verzuim

Bij de volgende punten met betrekking tot te laat komen of spijbelen moet een melding gedaan worden bij leerplicht:

 • Bij 6x volgt een waarschuwing: bericht aan ouders/verzorgers en Cc aan mentor/coördinator en leerplicht;
 • Bij 9x volgt 1de melding: bericht aan ouders/verzorgers en Cc aan mentor/coördinator (wordt gemeld binnen 5 werkdagen);
 • Bij 12x volgt 2de melding: bericht aan ouders/verzorgers en Cc aan mentor/coördinator (wordt gemeld binnen 5 werkdagen).

Melden relatief verzuim

Bij de volgende punten met betrekking tot ongeoorloofd verzuim moet een melding gedaan worden bij leerplicht:

 • 16 klokuren (15 lesuren) verspreid over 4 weken achter elkaar (wordt binnen 5 werkdagen gemeld bij leerplicht);
 • Zorgen rondom afwezigheid (wordt binnen 2 werkdag gemeld bij leerplicht en ouders/verzorgers);

Schorsing en verwijdering

 • Schorsing, langer dan 1 dag max. 5 dagen (ouders/verzorgers, leerplicht en inspectie worden binnen 2 weken geinformeerd);
 • Definitieve verwijdering van leerling (wordt binnen 1 werkdag gemeld bij leerplicht en ouders/verzorgers en binnen 2 weken bij de inspectie).

 

Hier kunt u het verzuimreglement downloaden <klik hier>
versie september 2017

 

 

VNW/2 oktober 2017