Informatie voor leerkrachten groep 8 

Beste leerkrachten van groep 8, beste collega’s,
 
Graag informeren wij je over ons onderwijsaanbod, de toelatingscriteria en de aanmeldingsprocedure voor het schooljaar 2023-2024.
 
De brugklassen van het KWC
De eerste en tweede klassen op het KWC zijn als volgt georganiseerd: eersteklassers worden geplaatst op basis van het advies dat zij meebrengen uit groep 8. Dat kan in één van de volgende kansklassen:
1. kansklas Pb       Praktijkonderwijs- basisberoepsgerichte leerweg
2. kansklas Bk       (tweetalig) Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
3. kansklas Kt        (tweetalig) Kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg
4. kansklas Th       (tweetalig) Theoretische leerweg en havo
5. kansklas Hv       (tweetalig) Havo en vwo
6. vwo                  (tweetalig) atheneum en tweetalig gymnasium.
7. KWC-agora
 
In al onze afdelingen, behalve praktijkonderwijs, kunnen leerlingen kiezen voor tweetalig onderwijs (TTO) en op alle afdelingen is het volgen van extra sportactiviteiten mogelijk.
 
Toelatingscriteria
Het niveau waarop een leerling in de brugklas wordt geplaatst is afhankelijk van het advies van de basisschool. Gegevens uit het leerlingvolgsysteem en eventuele aanvullende (test)gegevens spelen een rol in de onderbouwing van dat advies.
 • De toelating tot het leerwegondersteunend onderwijs geschiedt volgens de toelatingscriteria van de Regionale Verwijzingscommissie (RVC). De RVC hanteert landelijk voorgeschreven richtlijnen.
 • Voor toelating in de sportklas Th/Hv/vwo is een positieve uitslag van de intake noodzakelijk.
Aanmeldprocedure
De regionale scholen uit het primair en voortgezet onderwijs zorgen er gezamenlijk voor dat de overstap van het (speciaal) basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voor de leerling op een soepele wijze verloopt. De (speciale) basisschool is verantwoordelijk voor de tijdige en juiste informatieoverdracht van relevante leerlinggegevens aan het voortgezet onderwijs middels het digitale onderwijskundig rapport (OKR).
 
De samenwerkingsverbanden PO (BePO) en VO (Rivierenland) hebben afspraken gemaakt over het OKR-format dat wordt ingezet voor deze digitale informatieoverdracht (het LDOS model). De informatie die de (speciale) basisschool overdraagt aan het voortgezet onderwijs omvat tenminste:
 • de didactische gegevens van de leerling
  en 
 • het plaatsingsadvies dat de (speciale) basisschool voor de leerling geeft
De (speciale) basisschool vult deze informatie aan met verdere relevante gegevens over de leerling (bijvoorbeeld OPP, Cito LOVS, intelligentieonderzoek, verslagen van andere onderzoeken en gestelde diagnoses).
De (speciale) basisschool vult het digitaal OKR in waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het (digitaal) leerlingvolgsysteem dat de school hanteert.
De school voor voortgezet onderwijs haalt het OKR op uit het digitaal systeem en verwerkt het in het eigen leerlingvolgsysteem volgens de POVO richtlijnen.
 
Bij eventuele vragen kun je contact opnemen met de PO-VO helpdesk: povohelpdesk@swvbepo.nl
Scholen uit een andere regio dan Rivierenland hebben twee mogelijkheden:
 • Zij kunnen gebruik maken van de landelijke overstapservice OSO (www.overstapserviceonderwijs.nl) en het digitaal OKR uit het eigen leerlingvolgsysteem gebruiken;
 • Zij kunnen bij bovenstaand contactpersoon een inlogcode voor het LDOS-systeem aanvragen en de gegevens op die manier digitaal aanleveren.
Alle documenten rondom POVO en andere relevante informatie kun je ook vinden op
www.swvbepo.nl → ‘Partners’ → ‘Voortgezet onderwijs’ → ‘Samenwerking POVO’, of
http://www.swvbepo.nl/partners/voortgezet-onderwijs/samenwerking-povo www.swvbepo.nl → ‘onderwijsvoorzieningen’ → ‘extra ondersteuning’ → ‘routekaart extra ondersteuning’.
 
Tijdpad aanmelding
 • Wij ontvangen de door ouders ingevulde digitale aanmeldingsformulieren plus alle relevante documenten voor alle niveaus graag (uiterlijk) in de week van 25-31 maart 2024.
  Leerlingen en hun ouder(s) krijgen een bevestigingsmail thuisgestuurd.
 • Belangrijk: als er sprake is van een ondersteuningsbehoefte waar de school voor VO nadrukkelijk rekening mee moet houden, hebben de ouders de verplichting om dit bij de aanmelding van hun kind aan te geven. Het dossier van de leerling wordt pas in behandeling genomen als alle relevante stukken aanwezig zijn. De wettelijke termijn van 6 weken waarin de school voor VO moet aangeven of ze een passende plaats kan bieden, gaat in op het moment dat het dossier volledig aanwezig is bij de school voor VO. Deze termijn kan met maximaal 4 weken verlengd worden.
 • In de hierop volgende weken nemen wij contact met je op, om de aanmelding(en) door te nemen.
 • Voor een plaatsing binnen het leerwegondersteunend onderwijs vinden er aanvullende onderzoeken plaats, indien deze niet op de basisschool zijn afgenomen. Deze onderzoeken vinden plaats in de periode april-mei 2024. Voor leerlingen waarbij twijfel is over plaatsing binnen het lwoo of praktijkonderwijs is een WISC afname noodzakelijk. 
 • Op dinsdag 28 mei 2024 vindt de intakemiddag voor de sportklas plaats.
 • Voor tweetalig onderwijs is geen speciale intakemiddag.
 • Uiterlijk eind mei 2024 ontvangen leerlingen en hun ouder(s) een mail met de definitieve plaatsing.
Vragen
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met één van onderstaande conrectoren: 
 
 Kansklas Pb
 Kansklas Bk/Kt 
 Bianca Coenen 
 (a.i. per 1-8-2024)
 CNB@kwc-culemborg.nl
 kansklas Bk/Kt Ellen Hartman HBE@kwc-culemborg.nl
 kansklas Th Roland Schipper SRR@kwc-culemborg.nl
 kansklas Hv Jozette Verheijen VEJ@kwc-culemborg.nl
 vwo  Bianca Coenen (a.i.) CNB@kwc-culemborg.nl
 KWC-agora
 Erik Wijnveen
 WNE@kwc-culemborg.nl