Disclaimer


De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website
www.kwc-culemborg.nl.
Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. 

Gebruik van informatie 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en Omgeving zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en Omgeving niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en Omgeving garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en Omgeving wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

E-mail

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en Omgeving kan niet garanderen dat e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en Omgeving te corresponderen, accepteert u dit risico.

Informatie van derden

De website kan hyperlinks naar websites van derden weergeven. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en Omgeving heeft geen invloed op via deze websites aangeboden producten of diensten. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en Omgeving aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. 

Informatie gebruiken

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en Omgeving behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en Omgeving of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Culemborg en Omgeving behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.


AVG


Colofon 


Onze internetsite heeft als hoofddoelstelling op een gebruikersvriendelijke manier informatie aan te bieden over de school, zowel ten behoeve van alle geledingen bínnen de school als ook voor mensen buiten onze school.

De inhoudelijke informatie is afkomstig van de diverse geledingen binnen onze organisatie.

Voor zover er op (delen van) de inhoud van deze website geen copyright berust bij derden, berust deze bij de Stg. CVO Culemborg e.o. te Culemborg.

Uit deze publicatie mag uitsluitend iets verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, na voorafgaande toestemming van de webmaster.

Webmaster,
Willy van Vuren